TOP 50 lúc 0h00 07/09/2017
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Nell 0 70 322 Blade Master Quyền Lực
2 ByMT 0 60 400 Duel Master Quyền Lực
3 OOOTrauBo 0 60 400 Lord Emperor Quyền Lực

View more latest threads same category: